Kerala Bible Society

"lrZbipZv[nbph `mKyhmam; Ah ssZhs ImWpw" ambn 5:8.

Malayalam Audio Bible For Android

"hnizmkw tIhnbn \nw, tIhn {InkvXphns\ddnbpff {]kwKn \namWv. Fm, Ah tInnt F Rm tNmZn. Xobmbpw Dvv. Fsm, AhsS i_vZw `qan apgph\nepw hym]nncn; AhsS hN\ temIns koaIhscbpw' tdma 10:17-18

kzmKXw

Cant Read? click here

tIcf ImenIv ss__n skmssknbpsS Cu sh_vsskn \nv ]n. H. kn. (aebmfw) ss__nfn \n XnhN\ {ihnm \nsf lmhambn kzmKXw sNp. Cu kwhn[m\w ]n.H.kn. (aebmfw) ss__nfn \nw \nfpsS CjvSs Aymbn\nv XnhN\w {ihnXv km[yam H thZnbmWv. \nfpsS ssInep ]pkvXI`mKw t\mXkcnv Cu {imhyss__nfn \nv XnhN\ \nġv tIġm km[nw. am{Xhpa hmbnI km[yamhscbpw XnhN\w Ffpn tIġm B{Klnhscbpw klmbnmIqSn XmdmnbnpXmWv Cu {imhyss__n. ssZhhN\w tIv PohnXs [\yamm B{Klnhv CXv \sm klmbnbmWv.

apgph ss__nfpw Ctm Cu sh_v sskn e`ya. Cu kwcw`w XpSv sImncn. Hmtcm `mK Xo apdv Cu sh_v sskv A]vtUv sNbvXpsImncnw.

{]h\\nti

ssZhhN\w tIXnv CXv \nfpsS BZy]cn{iaamsWn, Cu {imhyss__n Hmsse\ns {]h\w `wKnbmbn a\nemnsbSpm, R \ Cu tkh\ns Fm {]tbmP\fpw Hw \jvSsSpmsX \nġv D]ImcsSpmw. \n tIġm\m{Kln ]pXnb\nba ]pkvXIhpw Aymbhpw XncsSpXn\v Xmsg hnhcn {]Imcw cv coXnIfn kmyamv. ss__n {ihnXnv hntmkv aoUb sb (Windows Media Player) Bhiyamv. Also JavaScript must be enabled

  1. t{Um]v Uu enn \nw B{Kln {Kw skeIvv sNbpI. {Kٯns Aymb ASp t{Um]v Uu enn \ndbpw. AXn \nw Cs] Aymbw skeIvv sNbpI. XnhN\ Hmtmamnmbn tIpXpSpw. skeIvv sNbvX Aymbnse hmIy ASp t{Um]v Uu enn \ndbpw.. hyXykvXamb H Aymbntetm Hn \nv asmntetm t]mIm\m{Klnsn aukv D]tbmKnv enn \nXs sXcsSpv nv sNpI.

  2. Xmsg sImSpnp {KmymbNmn \nw \nw Cs] Aymbw skeIvv (nv) sNpI. XnhN\ Hmtmamnmbn tIpXpSpw.  Cu kwhn[m\w D]tbmKnv \nfpsS AZn\ ss__n hmb\ Ffpn km[yammw..

  3. Ghpw CSXv hip ]pkvXIns enn nIv sNbvXm B ]pkvXInse Fm Aymbfpw XpSbmbn tIġmhpXmv.

ss__n:

{Kw:

Aymbw:

hmIyw:

Please Wait .... Books and Chapters Chapters loading .....
 
Feedback


\n Fsnepw {]iv\ A`napJoIcnsn CXnse ^oUv_mv - nIv sNbXv {]iv\w kqNnnv H
E-mail AbbvI.

{imhyss__n Xmsg ]dbp coXnIfn kn.Un./Un.hn.Un cq]n e`yamv.

  1. ko sUutemUv sNbmw
  2. {imhyss__n (]gb \nbaw, ]pXnb \nbaw) hne 1000 cq].

\nfpsS tImn(I) kzamhm Bhiyamb XpI, 50 cq] t]mtPpw klnXw, aWnHmU/UnUn Bbn Abp XcnI. (Cybn am{Xw). Cyv shfnbneph Rfpambn _sSpI.

The Audio Bible is available as follows in CD/DVD Media (Audios are in Malayalam)

  1. Download Pslams Free
  2. Complete Bible in Audio Format Rs 1000.

To acquire your copy (copies) send, necessary amount, adding Rs 50 as postage, by MO/DD (in India Only) or Contact us.
 

tIcf ImenIv ss__n skmsskn,
]n H kn, ]memcnhw,
]n _n \. 2251, sImn,
tIcfw, Cy .. 682 025.
t^m: 0484..2805897, 2805722, 2805815
^mIvkv: 0484..2805897
C..sabn:
secretary@keralabiblesociety.com
sh_v sskvv :
www.keralabiblesociety.com
Donation


{imhyss__n kwcw`w hfsc Bfpw Ahpw thn h Hmv. Cu ss__n ip{iqjsb klmbnm k\mhcn \nw kw`mh\I kzoIcnhm\mbn H _mv Auv Xpdnpv. XmfpsS kw`mh\I Cu Auntev \nt]nmhpXmv. XmfpsS hfsc sNdnb klmb t]mepw, HmUntbm ss__n hne dv hnXcWw sNbm Rsf klmbnw. Account Name: Kerala Catholic Bible Society, Bank: South Indian Bank, Branch, Vennala, Ernakulam, Ac No: 0423053000005250 (IFSC SIBL0000423)

Please use this account only for donations to The Audio Bible Project. Don't use this account to remit payment for CDs and other donations to Kerala Catholic Bible Society.
 

 
 

Can't Read? click Here

KCBC | POC Bible | BIBLE COMMISSION | FEEDBACK  
 

Copyright 2009. P.O.C. Powered by RoseSoft Systems